خرید و دانلود کتاب Labour Market Participation in India : A Region- and Gender-Specific Study

[ad_1]

این کتاب بر میزان مشارکت در نیروی کار حساس به جنسیت در مناطق هند تمرکز دارد و مهمترین عوامل تعیین کننده آن را مشخص می کند. قبل از تمرکز بر زمینه هندی ، سطح مشارکت در کشورهای مختلف منطقه آسیا و اقیانوسیه را بررسی می کند. جای تعجب نیست که تحقیقات نشان می دهد که در این منطقه این میزان به طور قابل توجهی برای زنان کمتر از مردان است. اختلافات بین شهر و کشور بارزتر است و تفاوت بین ایالتها در زنان بیشتر از مردان است. حتی در شهرهای بزرگ ، علی رغم سطح تحصیلات بالاتر ، مشارکت زنان در بازار کار کمتر از مناطق روستایی است. با این حال ، از نظر تنوع بین ابعادی (روستایی / شهری / شهری) ، تأثیر زیرساخت ها ، آموزش ، مراقبت های بهداشتی و شهرنشینی بر مشارکت نیروی کار هر دو جنس بسیار متفاوت است. به طور کلی ، این تحقیق موقعیتی را تأیید می کند که مشارکت زنان در فعالیت های تولیدی تأثیر مثبت مضاعف دارد. این نه تنها درآمد خانواده را افزایش می دهد ، بلکه به رفاه آن کمک می کند. این یافته ها از منظر سیاست مهم هستند ، زیرا متغیرهای مختلف زیرساختی نشان داده اند که هم مشارکت و هم بهره وری را بهبود می بخشند. بنابراین ، این کتاب نه تنها برای محققان ، بلکه برای سازمان های غیردولتی و سیاست گذاران نیز یک منبع ارزشمند است.

[ad_2]

https://ebookrally.ir/download-book/27/labour-market-participation-in-india-a-region-and-gender-specific-study