خرید کتاب آزمایش سازه های روانشناختی: جنبه های تاریخی ، فلسفی و عملی

[ad_1]

این کتاب به طور انتقادی مبانی تاریخی و فلسفی تئوری اعتبار سازه (CVT) و چگونگی تأثیرگذاری و ادامه دادن آنها را برای مفهوم سازی اعتبار و کاربرد آن در تحقیقات بررسی می کند. CVT تأثیر بسزایی در چگونگی ایده پردازی و رویکرد محققان علوم رفتاری بر موضوع خود داشته است. با این حال ، در مورد پایه های ساختار CVT و همچنین ابهام در مورد ماهیت “سازه ها” که دلیل اصلی آن است ، ابهام وجود دارد. این کتاب از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که به ترتیب در مورد ابعاد تاریخی ، فلسفی و عملی CVT صحبت می کنند. هدف اصلی ارائه لنزهای حیاتی به محققان و دانشجویان است که از طریق آن می توانند درک عمیق تری از سودمندی و محدودیت های CVT و شیوه های اعتبارسنجی ایجاد شده داشته باشند.

[ad_2]

read more