خرید کتاب آسیب در گوش و حلق و بینی:

[ad_1]

تروما جنبه مهمی از تمام تخصص های پزشکی است. به طور معمول ، هر تخصص روش ها و پروتکل های خاص خود را برای کار با ضربه دارد. این کتاب در مورد جنبه های مختلف آسیب گوش و حلق و بینی برای همه گروه از پزشکان – دانشجویان ، کارآموزان و متخصصان مستقل به طور یکسان – تمرکز دارد و راهنمایی های اساسی در مورد مدیریت بهینه آسیب گوش و حلق و بینی را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more