خرید کتاب آفریقا و جهان: دیپلماسی بین المللی دوجانبه و چندجانبه

[ad_1]

این کتاب به بررسی موضوعات کلیدی پیرامون روابط آفریقا با بازیگران جهانی می پردازد. این یک سیر جامع از روابط آفریقا با بازیگران اصلی دو جانبه و عمده چند جانبه را ارائه می دهد و ارزیابی می کند که چگونه جنگ سرد بر سیاست های سیاسی سیستم های دولتی آفریقا ، اقتصاد و امنیت آنها تأثیر گذاشت. مقالاتی که در این مجلد جمع شده اند ، درک جمعی از آرزوهای آفریقا برای بهبود امور جهانی خود و ارزیابی اینکه آیا واقعاً توانایی انجام چنین کاری را دارد ، ارائه می دهند.

[ad_2]

read more