خرید کتاب آموزش برای صلح پایدار و جوامع مقاوم در برابر درگیری:

[ad_1]

این کتاب به شرح عملکرد و نظریه آموزش و پرورش با هدف ارتقا peace صلح پایدار و جوامع مقاوم در برابر درگیری در جوامع تحت تأثیر درگیری می پردازد. این کار را با بررسی فعالیت های جوامع مقاوم در برابر درگیری و روندهای پویای تعامل آنها با ساختار اجتماعی گسترده تر انجام می دهد. اگرچه آموزش به عنوان یک حق انسانی تلقی می شود ، اما توسعه سیاست های آموزشی ، مدل های مدارس و برنامه های درسی در درجه اول حق نخبگان است ، خواه دولت باشند ، دانشگاهی یا بازیگران بین المللی. این کتاب با طرح رویکردی متفاوت در آموزش ، از یک رویکرد بازتر و گسترده تر برای مدل سازی ساختارهای آموزشی حمایت می کند. وی با استفاده از مطالعات موردی و مصاحبه با پزشکان ، دانشگاهیان ، فعالان و سیاستمداران ، منشور حل تعارض را در مسائل مختلف آموزشی در جوامع شکننده اعمال می کند.

[ad_2]

read more