خرید کتاب اثرات انفجاری: خصوصیات فیزیکی امواج شوک

[ad_1]

این کتاب شامل انواع داده های تجربی در مورد امواج انفجار است. این کتاب با یک فصل مقدماتی آغاز می شود و با بحث در مورد معادلات رانکین-هوگونیوت و معادلات فریدلندر که برای توصیف تاریخ موج ضربه در زمان استفاده شده است ، به سراغ پدیدارشناسی امواج انفجار می رود. مباحث اضافی شامل اندازه گیری زمان رسیدن ، شروع انفجار سیم ، بحث برابری TNT و آزمایشات در مقیاس کوچک است. همچنین انفجارهای گاز و انفجار زیاد نیز پوشانده شده اند. مباحث و آزمایشات پوشش داده شده براساس مقایسه اندازه های مقیاس کوچک تا بزرگ استفاده شده انتخاب شده است. هر پارامتر مشخصه از امواج انفجار به عنوان تابعی از فاصله مقیاس زده شده از نظر انرژی و جرم تحلیل و بیان می شود. سرانجام ، پیوست شامل چندین قانون چند جمله ای است که برای مهندسان و محققان ضروری خواهد بود.

[ad_2]

read more