خرید کتاب ادغام ، اتصال و قابلیت همکاری سیستم های اینترنت اشیا:

[ad_1]

این کتاب اصلاح شده عدم همکاری در زمینه اینترنت اشیا را شامل راه حل های نوین تحقیقاتی و تحقیقاتی برای امکان همکاری ، یکپارچه سازی و قابلیت همکاری سیستم های مختلف اینترنت اشیا در هر سطح را بررسی می کند. همچنین مواردی را که ناشی از عدم قابلیت همکاری است ، مانند عدم توانایی اتصال دستگاه های IoT ناسازگار به سیستم عامل های ناهمگن IoT ، عدم توانایی در توسعه برنامه های اینترنت اشیا با استفاده از چندین سیستم عامل در دامنه های همگن و / یا متقابل و استفاده کند از فناوری های اینترنت اشیا در مقیاس وسیع ، بررسی می کند. : امتناع از اجرای فناوری اینترنت اشیا ، افزایش هزینه ها ؛ استفاده مجدد محدود از راه حل های فنی و پیچیدگی پاسخگویی به نیازهای کاربر.

[ad_2]

read more