خرید کتاب ادغام و ادغام: مدیریت ادغام و تحول به عنوان مسیر موفقیت

[ad_1]

این کتاب روشن می کند که مدیریت دقیق ادغام کلید موفقیت در معاملات M&A است. نیمی از معاملات M&A ناموفق هستند ، زیرا بسیاری از شرکت های درگیر ادغام این عامل اصلی موفقیت را نادیده می گیرند. با استفاده از 30 سال تجربه در ادغام و ادغام شرکت ها و اجرای بعدی استراتژی های رشد ، نویسندگان یک راهنمای عملی تهیه کرده اند که به مدیران کمک می کند تا از طریق ادغام مداوم و مدیریت تحول ، استراتژی رشد خود را بهینه و منطقی کنند. این کتاب با ارزیابی هر یک از موارد از نظر خودی و توصیف عوامل اصلی موفقیت و خطا ، گزارش های دست اول معاملات M&A را که نویسندگان در آنها مدیریت یا مشارکت داشته اند ، ارائه می دهد. این با چک لیست های عملی که شامل مهمترین موضوعات برای هر مرحله به سمت یکپارچه سازی موفقیت آمیز است ، به پایان می رسد.

[ad_2]

read more