خرید کتاب ارزیابی های عصب روانشناختی زوال عقل در سندرم داون و عقب ماندگی ذهنی:

[ad_1]

این کتاب مروری بر شاخص های مهم عصب روانشناختی است که در حال حاضر در ارزیابی زوال عقل توسط پزشکان و محققان برجسته مرتبط با این آزمایش استفاده می شود و توصیه های عملی برای هر آزمایش همراه با تجزیه و تحلیل محدودیت های آن را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more