خرید کتاب ارگونومی در مراقبت از مردم: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی انسانی سازی کار و محیط کار 2015

[ad_1]

این جلد شامل مقالات منتخب کنفرانس بین المللی انسانی سازی کار و محیط کار است که توسط انجمن ارگونومی هند تنظیم شده است. این کتاب نتایج تحقیق در زمینه های مختلف ارگونومی را برای توسعه ابزارها و محیط های کار مناسب با در نظر گرفتن توانایی ها و محدودیت های افراد شاغل برای حداکثر کارایی در کار آنها ارائه می دهد. این جلد به بخشهای مختلفی اختصاص دارد که به مطالعات مختلف ارگونومی اختصاص دارد و هم اکنون در سطح ملی و بین المللی انجام می شود. با توجه به طیف گسترده ای از محققان که این مجموعه را نگاشته اند ، باید ثابت شود که مجموعه ای ارزشمند از رویکردهای مختلفی است که محققان معاصر نسبت به موضوع مراقبت از مردم و انسان سازی کار و محیط کار دارند.

[ad_2]

read more