خرید کتاب استخراج بوکسیت در آفریقا: حاکمیت شرکتی و توسعه بین المللی

[ad_1]

این کتاب به بررسی پیامدهای گنجاندن ایالات و جوامع آفریقایی در زنجیره جهانی آلومینیوم می پردازد. به اصطلاح “تقلا جدید برای آفریقا” در سال 2000 نشان داد که چرخه های پررونق و مداوم به طور مداوم بر شرایط زندگی در آفریقا تأثیر می گذارد و کیفیت زندگی اکنون به تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت های چند ملیتی بستگی دارد. … نویسنده با استفاده از مثال شبکه جهانی تولید بوکسیت و آلومینیوم ، بر جنبه های سیاسی-اجتماعی این وابستگی متمرکز است ، که از طریق یک سری مصاحبه با ذینفعان مختلف به آن دست می یابد.

[ad_2]

read more