خرید کتاب استراتژی های بزرگ کشورهای ضعیف و قدرت های بزرگ:

[ad_1]

استراتژی های جهانی را می توان به عنوان استراتژی های کلی برای بقای همه ایالات مشاهده کرد. قدرتهای بزرگ به دنبال زنده ماندن در برابر قدرتهای بزرگ دیگر هستند كه می خواهند قدرت و موقعیت خود را تضعیف كنند و حیثیت را روان پریش و مخرب تعریف می كنند. کشورهای ضعیف از آسیب پذیری سیستمی رنج می برند و هر قدرت سیاسی که دارند در ازای کمک اقتصادی با یک قدرت بزرگ تجارت می کنند. اگر کشورهای ضعیف کافی از یک قدرت بزرگ خاص حمایت کنند ، آنگاه این قدرت بزرگتر از رقبای خود قدرتمندتر خواهد شد. این سیستم بین المللی ایجاد شده توسط این معاملات را تشکیل می دهد.

[ad_2]

read more