خرید کتاب استراتژی های تولید دانش جدید: تفکر استراتژیک در مدیریت دانش

[ad_1]

این کتاب برای ایجاد بحث و مشارکت در یک توافق روشن در بحث بین ایده پردازی استراتژی دانش و برنامه ریزی استراتژی دانش است. او رابطه پیچیده بین دانش و استراتژی را در یک زمینه تجاری بررسی می کند که پیامدهای عملی برای شرکت ها دارد. پس از مرور ادبیات موجود ، این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان مفهوم استراتژی های دانش را به عنوان چشم انداز جدیدی برای مطالعه استراتژی های تجاری مشاهده کرد. این یک رویکرد جدید ارائه می دهد که روشن می کند چگونه استراتژی های دانش برنامه ریزی شده و در حال ظهور ، شرکت ها را قادر می سازد تا آینده ای نامطمئن و غیر قابل پیش بینی را که بر اقتصاد امروز تسلط دارد ، پیش بینی کنند.

[ad_2]

read more