خرید کتاب استفاده از R برای نقشه برداری دیجیتال خاک:

[ad_1]

این کتاب بسیاری از نمونه های دقیق اجرای نقشه برداری دیجیتال خاک (DSM) را با استفاده از R. توصیف و ارائه می کند. این کار از تئوری نقشه برداری دیجیتال خاک پیروی می کند و بر نحوه کاربرد آن تمرکز دارد. تمرینات DSM نیز گنجانده شده است و پردازش و پردازش داده های خاک و مکانی را در R. پوشش می دهد. این کتاب همچنین به معرفی مفاهیم و روشهای اساسی برای ساخت توابع پیش بینی خاک و سپس ایجاد نقشه های دیجیتال خاک می پردازد.

[ad_2]

read more