خرید کتاب اشتغال کامل و عدالت اجتماعی: همبستگی و پایداری

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده به بررسی چگونگی برنامه های تمام وقت برای حمایت از اقتصاد و محیط زیست ، ارتقا عدالت اجتماعی و احیای مجدد جوامع محلی می پردازد. نویسندگان مشترک بر ایجاد م institutionsسسات تمرکز کرده اند تا از این طریق فرصت ها را برای جمعیت حاشیه نشین از بین ببرند ، تولید و مصرف پایدار را ترویج دهند و از طریق برنامه های آموزش ، آموزش و بهبود جامعه ، اقتصاد محلی را بازسازی کنند. آنها استدلال می كنند كه طراحی و اجرای یك برنامه امنیت شغلی فدرال و با بودجه محلی یك م vitalلفه اساسی برای رسیدگی به بسیاری از مشكلات پیچیده و بهم پیوسته است. با ایجاد م institutionsسسات جایگزین و تشویق به اقتصاد محلی ، رویكرد امنیت شغلی می تواند ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی را از یك ساختار استثماری بازار محور به یك ساختار معطوف به بشریت و انعطاف پذیری زمین و سیاره آن تبدیل كند. مردم ، فرهنگ ها و جوامع.

[ad_2]

read more