خرید کتاب اطلاعات مولکولی و عملکردی در مورد عروق ریوی:

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر ساختار ، عملکرد و پاتوفیزیولوژی عروق ریوی دارد. شواهد جدید نشان می دهد که عروق ریوی نقش چند وجهی دارد. برای انعکاس این نقش ها ، فصول جداگانه به موضوعات مختلفی از توسعه رگ های خونی ریوی تا آپوپتوز اندوتلیال عروقی تمرکز می کنند و به درک عمیق ما از جنبه های مختلف عروق ریوی می پردازند.

[ad_2]

read more