خرید کتاب اقتصاد به عنوان اخلاق کاربردی: واقعیت و اهمیت در سیاست های اقتصادی

[ad_1]

این کتاب مهم تجدید نظر و به روز شده است تا همچنان به رابطه بین اخلاق و تجزیه و تحلیل سیاست بپردازد ، در حالی که اطمینان حاصل می شود که دیدگاه های مربوط به محدودیت های اخلاقی در بازار ، آخرین ادبیات مربوط به اقتصاد رفتاری و تغییرات نابرابری در سال های اخیر را شامل می شود. مفاهیم اصلی فلسفی به طور سیستماتیک توصیف می شوند ، و به دنبال آن تئوری اقتصادی سنتی و سیاست رفاه ، و همچنین کاربردهای آنها در برخی از مسائل اقتصادی فوری مانند توزیع درآمد و توسعه پایدار است.

[ad_2]

read more