خرید کتاب اقتصاد تغییر نهادی: نگاهی نو به اروپای مرکزی و شرقی

[ad_1]

این کتاب ، چاپ سوم ، بسیار گسترش یافته و به روز شده است. این فرآیند تغییر نهادی را اصلاح می کند: ویژگی ها ، عوامل تعیین کننده و پیامدهای آن برای عملکرد اقتصادی. در فصل های جدید اهمیت انتقال پس از کمونیسم ، تفاوت ها و اهمیت شرایط اولیه در نهاد سازی و همچنین هنجارهای اجتماعی ، ارزش ها و خوشبختی بررسی می شود. فصل های دیگر با تمرکز بر اجماع واشنگتن ، تفسیر بحران مالی 2008 ، قدرت دولت و فساد ، و یافته های جدید در مورد توزیع مجدد و نابرابری ، با تمرکز ویژه بر اروپای مرکزی ، اروپای شرقی و آسیای میانه ، گسترش یافته است. . ، این نسخه اصلاح شده روند توسعه و وابستگی متقابل آن با نهادها را بررسی می کند.

[ad_2]

read more