خرید کتاب اقتصاد سیاسی آلومینیوم روسیه: بین یک کشور دوگانه و بازارهای جهانی

[ad_1]

این کتاب توصیف می کند که چگونه پیشرفت صنعت آلومینیوم روسیه ، که به یک بازیگر مهم جهانی تبدیل شده است ، تحت تأثیر تعامل نیروهای بازار جهانی و تحول سیستم سیاسی روسیه قرار گرفته است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، تولید کنندگان آلومینیوم روسیه مجبور شدند خود را با شرایط چارچوب متغیر سازگار کنند ، هم از نظر بازار جهانی آلومینیوم و هم در روسیه. گودزیمیرسکی با بررسی مهمترین تغییرات در سازمان تجارت جهانی آلومینیوم – سازماندهی مجدد و تثبیت صنعت آلومینیوم روسیه و “اولیگارشی شدن” آن ، تحول در رابطه بین قدرت سیاسی و اقتصادی در روسیه و تاثیری که این پیشرفت داشت ، بیان کرد. در مورد استراتژی بقا و سازگاری بازیکنان اصلی آلومینیوم در کشور بودند.

[ad_2]

read more