خرید کتاب اقتصاد سیاسی بین المللی نفت و گاز:

[ad_1]

این کتاب تحقیقات انرژی را از چهار دیدگاه مختلف اقتصاد سیاسی بین الملل بررسی می کند: امنیت انرژی ، حاکمیت ، جنبه های حقوقی و حوزه های توسعه. انرژی بیش از حد مهم است که دانشمندان علوم سیاسی آن را نادیده بگیرند. با این حال ، در جریان اصلی این رشته ، مطالعات انرژی هنوز هم یک حوزه پیرامونی تحقیقات دانشگاهی با هدف تلفیق این رشته در مباحث نظری باقی مانده است. هدف این کتاب ارزیابی چگونگی متناسب بودن دیدگاههای فعلی با درک ما از تحقیقات انرژی اجتماعی است که بر بعد نفت و گاز تمرکز دارد.

[ad_2]

read more