خرید کتاب الهیات تطبیقی ​​چند معاصر: توسعه تخیل پدیدارشناسی

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه اکتشافی و انتقادی از الهیات تطبیقی ​​است که با روش شناسی پدیدارشناسی و تحقیقات جامعه شناختی ترکیب شده است. این مطالعه مطالعات پسااستعماری دین را در زمینه مدرنیته های متعدد روشن می کند.

[ad_2]

read more