خرید کتاب الکترودینامیک رساناهای بحرانی کوانتومی و ابررساناها:

[ad_1]

این رساله آزمایش های دمای پایین نوری اخیر با NbN بی نظم ، فیلم های نازک دانه ای Al و ترکیب سنگین فرمیونیک CeCoIn5 را ارائه می دهد و بحث می کند ، و تصویری یکپارچه از ابررسانایی بحرانی کوانتومی ارائه می دهد. این مقدمه ای مختصر در مورد مدلهای نظری مربوطه است که برای تفسیر نتایج تجربی مورد استفاده قرار می گیرد و خوانندگان را از طریق محاسبات عمیق ، همراه با ارقام پشتیبان ، راهنمایی می کند تا تفسیرها را بازسازی کند و شکاف بین آزمایش و نظریه مدرن را پر کند. …

[ad_2]

read more