خرید کتاب الگوهای شناسایی باکتریایی و حساسیت به دارو در بیماران UTI باردار و غیر باردار:

[ad_1]

این کتاب مروری بر مطالعات اصلی در مورد عفونت های دستگاه ادراری (UTI) و همچنین نگاهی گسترده تر به روش های اتخاذ شده برای جداسازی و شناسایی باکتری ها در نمونه های ادرار زنان باردار و غیر باردار بر اساس فرهنگ ، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی آنها است. شناسایی با استفاده از BLAST به عنوان ابزاری بیوانفورماتیک از طریق شناسایی مولکولی تا سطح سویه افزایش می یابد. این کتاب همچنین به بررسی نقش سایر ابزارهای بیوانفورماتیک در ردیابی درخت فیلوژنتیک و مطالعات حفظ باکتریوسین باکتری های شناسایی شده می پردازد. سرانجام ، وی مقاومت آنتی بیوتیکی این جدایه ها را ارزیابی می کند.

[ad_2]

read more