خرید کتاب الگوها و توسعه در سیستم جملات زبان انگلیسی: یک مرور گرامر مبتنی بر پیکره

[ad_1]

این کتاب به طور مفصل درباره اشکال و توابع ترکیب جملات به زبان انگلیسی بحث می کند. وی با استفاده از متدولوژی زبان شناسی پیکره ، نحوه رفتار سیستم بندهای فرعی انگلیسی در حال حاضر ، نحوه پیشرفت آن در طول تاریخ زبان و چگونگی ویژگی ها و ویژگی های ترکیبی از جملات انگلیسی را از اهمیت نظری و تجربی برخوردار است. وی با استفاده از رویکرد انطباقی شناختی – عملکردی به دستور زبان ، مجموعه ای از مطالعات مرتبط به هم را ارائه می دهد که نحوه تعامل ترکیب جملات انگلیسی با خصوصیات انسجام و انسجام گفتمان را در طول زمان تاریخی و همچنین در استفاده از زبان مدرن بررسی می کند. این کار درک روزافزونی بین زبان شناسی پیکره و زبان شناسی شناختی-عملکردی را پرورش می دهد و راه های جدیدی را برای تحقیقات بین رشته ای باز می کند.

[ad_2]

read more