خرید کتاب انتخابات در دموکراسی های نوظهور آفریقا:

[ad_1]

این کتاب به بررسی سازمان ، رفتار و مشاهده انتخابات در دموکراسی های نوظهور می پردازد. این طیف گسترده ای از فرایندهای انتخاباتی دموکراتیک را پوشش می دهد. این پروژه ترکیبی از دانش و تجربه عملی نویسنده در زمینه مدیریت انتخابات در سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی در آفریقا و آسیاست. نویسنده با مقامات انتخاباتی ، احزاب سیاسی و سایر ذینفعان ارتباط برقرار می کند و چشم انداز ساخت و ادغام سنت های محلی و سیستم های انتخاباتی را در هنجارها و روش های پذیرفته شده عمومی ارائه می دهد.

[ad_2]

read more