خرید کتاب انتقال از طریق غشاهای بیولوژیکی طبیعی و اصلاح شده و اهمیت آن در فیزیولوژی و درمان:

[ad_1]

این کتاب مکانیسم های مربوط به عملکردهای بیولوژیکی غشاها را توضیح می دهد. این روش ها و ویژگی های جدید در شرایط in vitro اساسی و همچنین مدل های رایانه ای غشاهای بیولوژیکی را توصیف می کند. غشاهای بیولوژیکی از نظر پیشرفت در پویایی مولکولی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. فصل های جداگانه تجزیه و تحلیل دقیق تصویر از مدل های مختلف بیولوژیکی را ارائه می دهد. پتانسیل مدلهای غشایی در زمینه آزمایشات بالینی مورد بحث قرار گرفته است. نویسندگان ایده های جدید و مفاهیم مدرن رویه های پزشکی (حامل های نانو ، الکتروپوراسیون ، مسدود کننده های کانال) را ارائه می دهند.

[ad_2]

read more