خرید کتاب انتقال کلاس: راهنمای تلفیق جنبش ها در دبستان

[ad_1]

این کتاب درسی تحقیق در مورد ادغام حرکت و مزایای فعالیت بدنی برای رشد جسمی ، شناختی ، عاطفی و اجتماعی کودک را مورد توجه قرار داده است. این شامل تحقیقات و پیشنهاداتی برای ادغام جنبش در هنرهای انگلیسی زبان ، ریاضیات ، علوم و مطالعات اجتماعی برای دانش آموزان دوره متوسطه و دبیرستان است. اگرچه این کتاب درسی ویژه معلمان دبستان طراحی شده است ، معلمان دبیرستان و پیش حرفه ای نیز می توانند کلاس ها را متناسب با دروس خود تغییر دهند.

[ad_2]

read more