خرید کتاب انسان شناسی سازمان های غیر دولتی حفاظت از محیط زیست: بازاندیشی مرزها

[ad_1]

این کتاب به بررسی تأثیر سازمان های غیردولتی در شکل گیری سیاست ها و روش های حفاظت از تنوع زیستی جهانی و تنوع زیستی می پردازد. این کتاب شامل مجموعه ای از ادبیات در حال به چالش کشیدن حکم ، نقش ها و اثربخشی این سازمان ها و انتقاد از این منتقدان است. این جلد می کوشد تا از طریق تجزیه و تحلیل و تعامل ، به طور آشکار درباره عملکرد معاصر NGO ها صحبت کند.

[ad_2]

read more