خرید کتاب انسان شناسی مرگ: مشاهده با مرگ در آلمان

[ad_1]

میرا منزفلد تجربیات افراد در حال مرگ را در روند مرگ خود بررسی می کند. وی ویژگی های فرهنگی مرگ پیش از مرگ در آلمان مدرن را بررسی می کند و بر چگونگی درک و اجرای مفاهیم “(در) بهزیستی” توسط مردگان تمرکز می کند. تمرکز روش شناختی آن بر رویکردهای مردم نگاری کلاسیک متمرکز است: مشاهده مستقیم و مکالمات غیر رسمی و نیمه ساختاری. برای درک بهتر از مشخصات مرگ در آلمان مدرن ، نویسنده کاتالوگ به روز شده ای از تعاریف مناسب توصیف مرگ از دیدگاه مردم شناسی را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more