خرید کتاب ایمان مذهبی چینی ها:

[ad_1]

این کتاب به طور جامع ایمان مذهبی در چین را از منظر فلسفه فرهنگی و تاریخ فرهنگی بررسی می کند. این معانی اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و معنوی ادیان را بررسی می کند ، پیشرفت تاریخی آنها و تغییرات پارادایمی مرتبط را ردیابی می کند. همچنین ویژگی های ادیان محلی این کشور و روند بومی سازی ادیان جهان را تجزیه و تحلیل می کند ، و همزیستی مسالمت آمیز و تلفیق هماهنگ چندین دین در زندگی معنوی چین را توصیف می کند و رنگ های پر جنب و جوش و متنوع فرهنگ دینی آن را نشان می دهد. این کتاب با کاوش در کارکردهای اجتماعی و فرهنگی این ادیان در جامعه معاصر چین ، درهم تنیدگی غنی و پیچیده اعتقادات مذهبی ، روح فرهنگی و گرایش ملی چینی ها را نشان می دهد.

[ad_2]

read more