خرید کتاب بازارهای نوظهور و دولت: توسعه در قرن بیست و یکم

[ad_1]

بر اساس تجزیه و تحلیل مطالعات موردی در آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی ، این کتاب به دنبال درک شکل و عملکرد کشورهای مدرن است که به دنبال تحریک رشد اقتصادی و ارائه نتایج توسعه پایدار هستند. در چارچوب جهانی سازی مدرن و تسلط بر حالت نئولیبرالی انباشت سرمایه ، توسعه مستقل دولتی از دسترس بسیاری از بازارهای نوظهور خارج شده است. تجزیه و تحلیل وایلد نشان می دهد ، برخلاف بسیاری از ادبیات حمایت از “پایان دولت” ، نقش دولت در توسعه قرن 21 همچنان حیاتی است.

[ad_2]

read more