خرید کتاب بازسازی “آموزش” با توجه آگاهانه: موقعیت یابی ذهن در مرکز برنامه درسی و آموزشی

[ad_1]

این کتاب ایده و عملکرد آموزش را بازسازی می کند. اورن ارگاس به جای اینکه آموزش را به عنوان فرایندی که در آن شرکت می کنیم و در آن آگاهی ما توسط بینش اجتماعی شکل می گیرد ، ببینیم ، این ادعای آموزش را با این ادعا که ما خودمان در حال ساخت آموزش هستیم ، وارونه می کند. بسیاری از مشکلات مربوط به آموزش و آموزش رسمی ، مانند خشونت ، نابرابری و موفقیت کم ، منعکس کننده مشکلات ذهن تلقی می شوند ، به این معنی که مطالعه دقیق ذهن برای حل موفقیت آمیز این مشکلات ضروری است. از طریق فلسفه ، علوم اعصاب و روانشناسی ، این کتاب دیدگاه جدیدی در مورد نظریه ، آموزش و تحقیقات “آموزشی” ارائه می دهد. این مورد توجه دانش آموزان و معلمان ، دانشگاهیان و سیاست گذاران آموزش و پرورش خواهد بود.

[ad_2]

read more