خرید کتاب بازسازی یادگیری برای تأثیرات اجتماعی بیشتر: مجموعه مقالات نهمین همایش یادگیری و یادگیری تیلور ، 2016.

[ad_1]

این مطالب کنفرانسی طراحی مداخلات آموزشی و فرهنگهای یادگیری ، ترکیب پشتیبانی اجتماعی-عاطفی در یادگیری و سیاستگذاری ، تبدیل فناوری برای حمایت از ساختار اجتماعی موسسات ما و اعتقادات به وجود آمده در مورد یادگیری را مورد بررسی قرار می دهد. آنها مسائل پیچیده مرتبط با استفاده از یادگیری اجتماعی در آموزش و پرورش و آموزش عالی را برای تقویت درک و درک بیشتر روشن می کنند ، و از مشکلات استفاده از مفهوم “طراحی مجدد یادگیری” جلوگیری می کنند. کنفرانس آموزش و یادگیری تیلور از سال 2006 در دانشگاه تیلور مالزی برگزار می شود.

[ad_2]

read more