خرید کتاب بازگشت به جهانی سازی و توسعه شبکه های تولید جهانی:

[ad_1]

این کتاب مقایسه جهانی سازی مدرن و وابستگی متقابل تجاری قرن نوزدهم را به چالش می کشد ، که در آن مشخصه جهانی سازی مدرن گسترش شبکه های تولید جهانی است که در گذشته به طور قابل توجهی وجود نداشت. ماسوود نشان می دهد که ظهور شبکه های تولید جهانی (GPN) نتیجه آزادسازی اقتصادی و تجاری نبوده است ، بلکه ناشی از تحولات محافظت از محافظه کارانه در دهه 1980 است که تبدیل شبکه های تولید ملی ژاپن به شبکه های GPN در حال حاضر همه جا را کاتالیز می کند. … در این مطالعه موردی ژاپن ، نویسنده مواردی را برای بازتعریف ریشه های جهانی شدن بیان می کند و برخی از پیامدها را که می تواند از انتقال تکاملی تدریجی به اقتصاد جهانی ناشی شود ، بررسی می کند.

[ad_2]

read more