خرید کتاب بازی های یادگیری: علم و هنر توسعه

[ad_1]

این کتاب با استفاده از مثالهایی از بازیهای ایجاد شده توسط نویسندگان در دهه گذشته ، مروری دارد بر طراحی و توسعه بازیهای آموزشی. این شامل درسهایی است که در مورد فرآیندها ، رویکردهای موفقیت آمیز و دامهایی که توسعه دهندگان بازیهای آموزشی و تجربیات ترانس مدیای آموزشی با آن روبرو هستند به دست آمده است. این کتاب شامل داستان هایی از زندگی نویسندگان است که زمینه ای را در مورد چرایی و چگونگی ایجاد این محصولات فراهم می کند تا به خواننده کمک کند درک کند که آیا ایجاد یک بازی آموزشی برای آنها مناسب است و چه چالش هایی ممکن است با آنها روبرو شود. این همچنین چارچوبی برای تفکر اخلاقی در مورد طراحی و تحقیق در مورد توسعه سیستم های دیجیتالی پیچیده مانند بازی های آموزشی فراهم می کند.

[ad_2]

read more