خرید کتاب برابری طلبی در اسکاندیناوی: چشم اندازهای تاریخی و معاصر

[ad_1]

این کتاب برابری طلبی در کشورهای اسکاندیناوی را از طریق مطالعات تجربی و تاریخی تغییر سیاسی و اجتماعی مورد بحث قرار می دهد. این فصل ها به موضوعات مربوط به طبقه اجتماعی ، درگیری های سیاسی ، ظهور دولت رفاه ، سیاست های عمومی و ایده های مفهومی درباره برابری می پردازد. نویسندگان مقاله ، ایده های موجود در مورد پیچیدگی اجتماعی و فرهنگی اسکاندیناوی را مورد بحث و چالش قرار می دهند. به عنوان مثال ، برابری طلبی در این کشورها چه تفاوتی با سایر عبارات معاصر برابری طلبی دارد؟ آیا ادامه توسعه ایده انحصاری اسکاندیناوی در دوران بحران های اقتصادی و جهانی سازی منطقی است؟ این کتاب همچنین حاکی از آن است که برابری طلبی صرفاً رابطه ای بین ایده های خاص روشنگری تأثیرگذار و مدل های سیاسی نیست ، بلکه جنبه ای از سازمان اجتماعی است که با اشکال خاص تنش سیاسی ، تحرک و حل منازعات و ارزش های فرهنگی نوظهور مانند خودمختاری فردی مشخص می شود.

[ad_2]

read more