خرید کتاب برداشت انرژی برای دستگاه های پوشیدنی خودکار:

[ad_1]

این کتاب در مورد طراحی و اجرای سیستم های برداشت انرژی برای دستگاه های پوشیدنی بحث می کند. نویسندگان جزئیات منابع مختلف برداشت انرژی را که می توان برای تأمین انرژی دستگاه های کم مصرف به طور کلی و با تمرکز بر بهترین نامزدها برای کاربردهای پوشیدنی مورد استفاده قرار داد ، بیان می کنند. این پوشش همچنین شامل مدارهای رابط پیشرفته ای است که می توانند برای دریافت نیرو از دستگاه های برداشت و رساندن موثرتر آن به دستگاه مورد استفاده قرار گیرند. سرانجام ، نویسندگان طرح های مدیریت نیرو را برای استفاده همزمان چندین منبع برداشت نیرو برای تأمین انرژی دستگاه ها و بهبود کارایی سیستم ارائه می دهند.

[ad_2]

read more