خرید کتاب برنامه استراتژیک جدید چین:

[ad_1]

این کتاب بر اساس رویای چینی و اصول اصلی آن ، ارتباط جهانی ، مسیر پیاده سازی و الزامات عملی ، استراتژی جامع چهار جانبه چین را به طور سیستماتیک توضیح می دهد. استراتژی جامع چهار مرحله ای دیدگاه استراتژیک امروز حزب کمونیست چین است. در پنج یا حتی پنجاه سال آینده ، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه چین متمرکز بر آن خواهد بود. ساختن جامع متوسط ​​جامعه مرفه یک هدف استراتژیک است ، تعمیق همه جانبه اصلاحات و ارتقا promotion حکمرانی مشروع در چین موتور و تضمین دستیابی به هدف استراتژیک است ، در حالی که تقویت خود انضباطی حزب یک اقدام استراتژیک برای ایجاد یک شرکت است. راهنمای اساسی استراتژی جامع چهار جانبه نه تنها دیدگاه ح.ک.چ در مورد چین ، بلکه همچنین دیدگاه آن در مورد جهان را نشان می دهد.

[ad_2]

read more