خرید کتاب برنامه درسی برای پایداری در آموزش عالی:

[ad_1]

این کتاب ها برنامه درسی مورد نیاز برای اطمینان از پایداری آموزش عالی را ارائه می دهند. این نشان می دهد که چگونه فرایند یادگیری برای اطمینان از پایداری متحول می شود. این برنامه مدیران ، معلمان و دانش آموزان را آماده می کند تا با نشان دادن برنامه های درسی مبتنی بر سه رکن مرتبط: محیط ، جنبه های اقتصادی و اجتماعی ، پیشرفت ها را در این زمینه منتشر کنند. این شامل 8 فصل است که به معرفی پیشرفت ها در این زمینه می پردازد.

[ad_2]

read more