خرید کتاب بهسازی زمین و کارهای خاکی: مواد اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی GeoMEast ، مصر ، 2017 ، در مورد زیرساخت های مدنی پایدار

[ad_1]

این جلد شامل مقالات پژوهشی است که طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به بهبود خاک و سازه های زیرزمینی را پوشش می دهد. مقالات انتخاب شده نشان دهنده پیشرفتهای فعلی در تحلیل و طراحی دیوارهای حائل تقویت شده ، دیواره های سوراخ و لوله های زیرزمینی است. علاوه بر این ، موضوعات مربوط به بهبود خاک با استفاده از روش فشرده سازی خلا و مخلوط عمیق گنجانده شده است. این جلد بخشی از اقدامات اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی GeoMEast در زیر ساخت های مدنی پایدار ، مصر ، 2017 است.

[ad_2]

read more