خرید کتاب بهینه سازی پیشرفته با الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت:

[ad_1]

این کتاب مهمترین الگوریتم های بهینه سازی فراشناختی و تکاملی را که اثبات شده است در زمینه های مختلف فناوری با موفقیت کار می کنند ، جمع آوری ، ارائه و توضیح می دهد و شامل کاربرد این الگوریتم ها برای حل مسائل مهم بهینه سازی مهندسی است. علاوه بر این ، این کتاب خوانندگان را به تحقیقاتی که این الگوریتم ها را اجرا می کنند با ارائه یک نمای کلی از ادبیات مربوط به توسعه و کاربردهای هر الگوریتم ، هدایت می کند. این کتاب برای دانشجویان در نظر گرفته شده است ، اما ممکن است توسط محققان و متخصصان مهندسی بهینه سازی مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

read more