خرید کتاب به سمت گفتار پس از منفی: پویایی و تغییرات

[ad_1]

این کتاب آینده گوینده پس از بومی را بررسی می کند. این موضوع ماهیت (انگلیسی و ژاپنی) زبان مادری را در متن ژاپنی و همچنین دلایل احتمالی استخدام معلمان زبان در صورت کنار گذاشتن یک زبان مادری را بررسی می کند (به عنوان مثال آنچه از معلمان آینده زبان انتظار می رود و در عمل چه خواهد بود) ؟) این چالش های ارائه شده توسط مدل زبان مادری در آموزش زبان های خارجی را با بررسی روایت های فردی معلم-پژوهشگر مربوط به تجربه کاری و شمول / استثنا-مبتنی بر زبان ، و استفاده از ژاپنی زبانان بومی در آموزش ژاپنی به عنوان یک زبان خارجی کشف می کند. … وی سپس با کاوش در مفهوم سخنران پس از زبان بومی در رابطه با دیدگاه های چند زبانه و به طور کلی جهانی سازی ، با تمرکز ویژه بر آموزش ، به دنبال راه حل برای مشکلات است.

[ad_2]

read more