خرید کتاب به فلسفه سو abuse مصرف مواد مخدر در مکزیک:

[ad_1]

این کتاب سیاست تجارت مواد مخدر و نگرش مردم نسبت به خشونت و مرگ در طول جنگ مواد مخدر مکزیک را بررسی می کند. این مقاله مواردی مانند فرهنگ فداکاری انسان ، اصول مذهبی تحریم خشونت فاحش و از همه مهمتر استراتژیهای پیچیده برای پاسخگویی جامعه به چنین خشونتهایی را بررسی می کند. این مطالعه ، در درجه اول تأمل فلسفی ، با این وجود از روش های انسان شناسی ، معماری و جامعه شناسی برای ارائه توضیح بین رشته ای برای خشونت شهودی و عادی در مکزیک مدرن استفاده می کند.

[ad_2]

read more