خرید کتاب بوم شناسی فن آور قزاقستان شرقی:

[ad_1]

این کتاب برجسته تحقیق در مورد مشکلات تمایز ژئوسیتم های طبیعی به عنوان یک نتیجه از اثرات انسانی است. روش سیستماتیک ارزیابی زیست محیطی جامع از تأثیرات انسانی بر سیستم های زمینی طبیعی و تمایز آنها با سطح تهویه فنی برای اطمینان از مدیریت منطقی طبیعت و حفاظت از محیط زیست مورد بحث قرار گرفته است. ارزش عملی این کتاب در توصیه ها و اقدامات صحیح برای حفظ و مدیریت کیفیت محیط زیست به منظور کاهش درجه تأثیر انسانی و جلوگیری از فرایندهای تخریب نهفته است. این کتاب برای تعیین هدف مسئله و حل آن در زمینه حفاظت از محیط زیست و استفاده منطقی از منابع طبیعی برای محققان ، صنایع ، علمی و سایر سازمان ها مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more