خرید کتاب بین المللی سازی و شهروندی جهانی: سیاست و عملکرد در آموزش

[ad_1]

این کتاب ادغام ابعاد بین المللی ، جهانی و بین فرهنگی در سیستم های آموزش مدرن را بررسی می کند. یمینی درک جامعی از روند بین المللی سازی از زوایای مختلف ، از جمله تدوین سیاست ، اجرای برنامه درسی ، گفتمان رسانه ها و مشارکت فردی را فراهم می کند. این کتاب تعدادی از تناقضات کلیدی بین المللی سازی را در سطوح مختلف تحصیلات و در زمینه های گفتمان عامه پسند ، سیاست ، برنامه درسی ، آموزش و هویت دانش آموز برجسته و تحلیل می کند ، روند بین المللی سازی و نتایج آن را به سطح فردی مرتبط یا دوباره پیوند می دهد. شهروندی جهانی نویسنده ، همراه با توسعه ایده های نظری جدید در هر یک از زمینه های تحقیق شده ، از اجرای تجربی محکم هر یک از این جنبه ها استفاده می کند.

[ad_2]

read more