خرید کتاب تئوری کنترل و کاربرد برای بهینه سازی ساختار خوب در مخازن ماسه سنگ ناهمگن:

[ad_1]

این کتاب بر روی ویژگی ها و تعریف روش های جهت گیری مخزن ، مفهوم نمودار بردار چاه ها و روش های واقع گرایانه مربوطه برای استقرار نمودار جهت چاه ها ، اصول کنترل نمودار جهت چاه ها ، طراحی بهینه نمودار نمودار جهت چاهها بر اساس مشخصات جهت سازند و طرحهایی برای تنظیم تراکم چاه در مراحل مختلف توسعه. روشهای افزایش کارایی سیلاب آورده شده است. این کتاب برای مدیران میدانی ، مهندسان توسعه و دانشجویان صنعت نفت مناسب است.

[ad_2]

read more