خرید کتاب تجارت آگاهانه در آلمان: ارزیابی وضعیت فعلی و ایجاد چشم انداز برای یک الگوی جدید

[ad_1]

این کتاب تجارت آگاهانه را به عنوان رویکردی همیشه در حال گسترش و قدرتمند برای بازنگری و شکل گیری سازمانها به نفع فرد ارائه می دهد. به طور خاص ، وی ویژگی های اصلی ، نیروهای محرکه اصلی و مشکلات تجارت آگاهانه در آلمان را بررسی می کند. این کتاب یک مرور کلی ساختار یافته از وضعیت فعلی مفهوم را ارائه می دهد و موضوعات مهمی را که برای تصمیم گیری مستقل باید مورد توجه قرار گیرد ، بیان می کند. چهار مطالعه موردی درباره شرکتهای موفق و آگاه ، از نظر اندازه ، صنعت ، شکل حقوقی و جهت گیری بین المللی متفاوت ، بهترین روشهای خاص را نشان می دهد و توانایی این روش را برای پیشنهاد پارادایم های تجاری که متمرکز و سودآور هستند تأیید می کند.

[ad_2]

read more