خرید کتاب تجزیه و تحلیل و مدل سازی مکانیسم قدرت فرانسه: ارزیابی تأثیر اقدامات سیاست انرژی در امنیت تأمین انرژی

[ad_1]

امیل کرافت ساختار مکانیزم پاداش ظرفیت را در فرانسه تجزیه و تحلیل کرده و یک مدل بازار ظرفیت را براساس مدل سازی عامل توسعه می دهد. مکانیسم برق برای کاهش خطر قریب الوقوع امنیت تامین و تکمیل بازارهای برق معرفی شد. نویسنده مدل خود را در سه سناریو برای داده های واقعی به کار می گیرد و هم تأثیر سازوکار در توسعه پارک نسل فرانسوی تا سال 2050 و هم پویایی قیمت ظرفیت را ارزیابی می کند. نتیجه گیری اصلی در مورد کارایی و کنترل مکانیسم اجرا شده است. به عنوان یک مکمل برای عملکرد بازارهای برق ، می تواند انگیزه های سرمایه گذاری کافی را فراهم کند و بنابراین امنیت تامین فرانسه را در آینده تضمین کند.

[ad_2]

read more