خرید کتاب تحقیق درباره آموزش عالی در آسیا: تاریخ ، توسعه و آینده

[ad_1]

در این کتاب تحقیقات آموزش عالی به عنوان یک منطقه تحقیقاتی در آسیا مورد بررسی قرار گرفته است. این سیر تحول تحقیقات آموزش عالی در چندین کشور آسیایی را ردیابی می کند و ایده هایی در مورد جوامع تحقیقاتی آموزش عالی نوظهور در آسیا به اشتراک می گذارد. این مقاله همچنین موضوعات متداول و متفاوتی را در جوامع ملی شناسایی می کند ، بینش جدید و مهمی را در اختیار محققان و سیاست گذاران در مورد اهمیت تعامل گسترده منطقه ای جوامع تحقیقاتی آموزش عالی ملی و ادغام بیشتر آنها و کمک به جامعه تحقیقاتی آموزش عالی بین المللی به طور کلی قرار می دهد. …

[ad_2]

read more