خرید کتاب تحقیق در مورد زیرساخت های پیچیده اطلاعاتی: ویژگی های توسعه ابزارهای ICT برای مطالعه استفاده از فن آوری های مدرن

[ad_1]

توماس لودویگ هنگامی که می خواهد زیرساخت های اطلاعاتی و منابع مختلف اطلاعاتی آنها ، انواع کاربران و سیستم ها و شیوه های مختلف را کشف کند ، ویژگی های طراحی را آشکار می کند. نویسنده با انجام مطالعات موردی طراحی مبتنی بر تجربی در زمینه مدیریت بحران ، نویسنده موضوعات روش شناختی و طراحی را در درک انواع جدید زیرساخت های اطلاعاتی بهم پیوسته از منظر عملشناسی کشف می کند. بر اساس ابزارهای جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده ، ویژگی های طراحی را که بر یکپارچه سازی تجزیه و تحلیل های عینی و ذهنی درباره اقدامات خاص انسان متمرکز است ، استنباط می کند و همچنین ماهیت ذهنی کیفیت اطلاعات را برجسته می کند.

[ad_2]

read more